Latjo Drom - Romanifolkets/taternes kultur og historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spørsmål til utstillingen Latjo Drom:
Romanifolkets/taternes kultur og historie


Innledning/bakgrunn:
Før du kommer til Glomdalsmuseet:

• Hva vet du om romanifolket/taterne?
• Kjenner du noen som er av romanislekt/tater, eller vet du om noen fra den offentlige debatt/media? Hva sier hun/han/de om sin opplevelse av det å tilhøre denne minoriteten?
• Spør hjemme om dine foreldre eller besteforeldre har historier om møter med romanifolket/taterne? Skriv ned historien(e) du finner.
Hva kjennetegner historien(e)?
Handler de om gode møter eller om fordommer og frykt?
Hva tror du er grunnen til dette?

Nasjonale minoriteter:
• Hva er en nasjonal minoritet? Hvilke nasjonale minoriteter finnes i Norge?
• Hva er forskjellen på nye minoriteter og nasjonale minoriteter?
• Hvilke utfordringer tror du minoritetsgrupper i Norge står overfor?
• Hvorfor er det viktig at også minoritetene får en plass på norske museer?

Bakgrunn for utstillingen:
• Hvorfor ble utstillingen Latjo Drom laget?
• Hva er målet med utstillingen?
• Hvem er den laget i samarbeid med og hvorfor? (jamfør gjeldende lover og regelverk)
• Hvorfor synes du at denne utstillingen er viktig/ikke viktig?

Hva heter denne nasjonale minoriteten?
• Hva er det riktige navnet på denne nasjonale minoriteten?
• Hva er splint, fark eller fant?
• Er tater et skjellsord?

 


Opprinnelse
• Hvor kom romanifolket/taterne opprinnelig fra?
• Hvor lenge har de vært i Norge?
• Kjenner du andre nasjonale minoriteter som har samme opprinnelsen?

Språk
• Hva heter språket til romanifolket/taterne?
• På hvilken måte kan språket fortelle noe om romanifolkets/taternes opprinnelse?
• Hvilke språk ligner det på?
• Hvordan brukes språket i dag?
• Kan du skrive en setning på romani?

Underveis:
• Hva er det som først og fremst kjennetegner taterne?
• Hvordan tror du taterne bor i dag?
• Hvorfor og hvordan reiste romanifolket?
• Hvor overnattet romanifolket/taterne om vinteren?

Arbeid og håndverk
• Hva levde taterne av?
• Arbeidsfordelingen blant taterne har vært annerledes enn blant fastboende. Hva var kvinners og menns arbeid og håndverk?
• Hva var spesielt med romanifolkets/taternes håndverk?
• Fortell litt om «taterkniven»? Hva heter kniv på romani?
• Hva er trådarbeide og hva slags materiale ble gjenstandene laget av ?
• Hvilke gjenstander ga status og på hvilken måte?

Familie
• Hvordan oppbevarte taterne tingene sine?
• Hvordan gikk menn og kvinner kledd?
• Fortell litt om kaffekista. Hva heter kaffekiste på romani?
• På hvilken måte og hvorfor tror du romanifolket/taterne var opptatt av renslighet?

Barndom
• Si litt om skolegangen før i tiden. Hva gjorde at det kunne være vanskelig for taterne å få en utdanning?
• Hvordan ble barna oppdratt før og nå? Hvilke verdier ble det lagt vekt på?
• Hva forteller Emma om en gang hun og broren ble straffet av faren sin? Hvorfor tror du det var så viktig for romanifolket/taterne å ha et godt forhold til folk på gårdene der de handlet?

Kulturminner
• Fortell litt om taternes kulturminner og hvorfor det finnes få materielle kulturminner etter taterne.
• Hva slags type kulturminner er det spesielt viktig å ta vare på og hvorfor?

Storsamfunnet/Bofast:
• Si litt om dobbeltmoralen i forbindelse med bosetningen av taterne?
• Let i leksikonet og finn ut hva som menes med hjemstavnsrett! Hvordan regulerte denne retten taternes muligheter til å bli bofaste?
• Hvem var Eilert Sundt og hva slags syn hadde han på romanifolket/taterne?

Diskriminering, lover og særtiltak:
• Si litt om de ulike lovene som ble innført for å få taterne til å bli bofaste!
• Hva mener du om disse lovene?
• Hva ga vergerådsloven myndighetene lov til å gjøre?
• Hva var en ståtarkonge?
• Hva er «fantejakt»?
• Hva gjorde myndighetene for å stoppe taterne fra å reise? Hvilken lov ble innført i 1951?
• Hvorfor tror du at det i gjennom historien har vært så viktig for myndighetene å få taterne til å bli bofaste?
• Hva var Norsk misjon blant hjemløs? Organisasjonen hadde en klar visjon eller mål med sitt arbeid. Hva var denne visjonen og på hvilken måte kan du se den i forhold til dagens innvandrerdebatt?
• Hva var Svanviken arbeidskoloni og hvor lenge eksisterte den?
• Gjenfortell kort en av historiene, hva sier den deg om det norske samfunnet?
• Tror du romanifolket/taterne opplever diskriminering i dag? Hvorfor?

Musikk
• Si litt om romanifolkets/taternes musikk og nevn noen musikere av taterslekt. Hva slags musikk lager/laget taterne?

Religion
• Hvorfor tror du at mange av romanislekt i dag heller ikke er medlem av statskirken?
• Hva vet du om romanifolket/taternes forhold til religion?

Taterne i dag
• Hva kjennetegner tatere i dag?
• Hva jobber taternes egne organisasjoner med?
• Er taterne i Norge i dag flerkulturelle? På hvilken måte kan deres identitet som romanifolk/tatere ha noe til felles med identiteten til innvandrere i Norge i dag?
• Mange av romanislekt har vært redde for å stå fram med sin identitet i frykt for diskriminering. Hvorfor tror du mange flere i dag i økende grad føler stolthet og verdighet over egen kultur?

 


Oppgaver:

Fordyp deg i noen personlige historier — for eksempel Emma, Johan eller Frida som forteller om sine erfaringer med å være av romanislekt.

Tegn en taterkniv
Tegn klesdrakter
Lag en skisse av en leirplass
Lag en visp av ståltråd

Glomdalsmuseet, 28. 09.2006, Mari Ø. Møystad


 


Tips:

Hjelp til å besvare spørsmålene finner du ved å bla igjennom dette nettstedet eller besøke utstillingen!