Ansatte
Prosjekter
Historie
Samlinger
Vedtekter
Årsmelding
Venneforening

Museets vedtekter

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 14. desember 2006

Vedtekter i pdf-format

§ 1..FORMÅL

Glomdalsmuseet ble grunnlagt i 1911 og omdannet til Stiftelsen Glomdalsmuseet fra 1. januar 2007.
Stiftelsen har som formål å samle og bevare alt som kan belyse Glommadalførets og Trysil/Engerdals kulturhistorie, og ved forskning og formidling gi kunnskap om folks liv og skikker fra gammel tid. I dette øyemed skal museet erverve og bevare eldre hus og bruksgjenstander av alle slag og samle alle slags opplysninger som kan komme forskning-en til gode. Undervisning og formidling fremmes ved utstillinger, kurser, seminarer, publikasjoner og pedagogiske tiltak overfor barn og unge.
Stiftelsen har også som formål å drive med innsamling, bevaring, forskning og formidling på nasjonalt eller regionalt nivå innen noen utvalgte museumsfaglige områder, i første rekke innen områdene mino-ritetskulturer og det flerkulturelle samfunn. Museet har et særlig ansvar for romanifolket/taternes kultur og historie.

§ 2..FORMELL ORGANISERING

Stiftelsen Glomdalsmuseet organiseres som en næringsdrivende stif-telse, jfr. stiftelseslovens § 4. Stiftelsen er opprettet av de kommuner i Solør og Østerdalen som har sluttet seg til, nemlig Rendalen, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Våler, Åsnes og Grue. Også andre kom-muner kan slutte seg til. Stiftelsens kontorkommune er Elverum.
Kommunene yter til museets drift en årlig kontingent som baseres på innbyggertall og fastsettes av styret etter forutgående behandling i års-møtet. Kontingenten beregnes etter sist registrerte innbyggertall.

§ 3..ÅRSMØTET

Stiftelsen Glomdalsmuseet avholder hvert år innen utløpet av april et årsmøte, som har følgende myndighet:
a) å velge fire styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med vedtektenes § 5. Av hensyn til kontinuiteten står to av de fire styre-medlemmene på valg i det enkelte år. Videre skal det velges en valgkomité på to medlemmer hvorav én er på valg hvert år;
b) å eventuelt avsette styremedlemmer årsmøtet sjøl har valgt når vilkårene for dette er til stede etter stiftelsesloven § 29 annet ledd;
c) å fastsette eventuell godtgjøring til styremedlemmene;
d) å føre tilsyn med museets virksomhet;
e) å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;
f) å beslutte eventuell gransking;
g) å velge museets revisor;
h) å beslutte eventuell omdanning av museet etter forslag fra styret;
i) å avgi uttalelser til styret eller annet organ i museet.

§ 4..NÆRMERE OM ÅRSMØTET

Årsmøtet består av:

 1. Ordførerne i de deltakende kommuner eller representanter for disse
 2. Fylkesordføreren eller en representant for denne

Følgende kan delta med tale- og forslagsrett:

 1. Museets direktør og regnskapsfører
 2. Styrets medlemmer
 3. Spesielt innbudte gjester Årsmøtet avholdes på Glomdalsmuseet. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet velger hvert år sin egen ordfører for det kommende år. Bestemmelsene om vedtaksførhet og avstemming i vedtektenes §§ 10 og 11 gjelder tilsvarende.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret, årsmøtets ordfører eller minst fem av årsmøtets stemmeberettigede ber om det. Bestemmelsene for ordinært årsmøte gjelder tilsvarende.

§ 5..STYRET

Styret består av sju medlemmer med varamedlemmer. Disse velges/utpekes slik:

 • Fire medlemmer velges av årsmøtet, jfr. § 3 a.
 • Et medlem velges/utpekes av Hedmark fylkeskommune
 • Et medlem velges/utpekes av Trysil/Engerdal Museum
 • Et medlem velges av og blant de ansatte.

Styret skal ha en leder og en nestleder. Disse velges av styret for et og et år.

§ 6..STYRETS SAMMENSETNING

Lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene § 21 første, annet og femte ledd gjelder for årsmøtet når det velger sine represen-tanter til styret. Tilsvarende gjelder også ved valg av varamedlemmer.

§ 7..STYREMEDLEMMERS TJENESTETID

Styremedlemmer tjenestegjør i to år. Dette gjelder ikke tilsattes repre-sentant, jfr. vedtektenes § 19. Et styremedlem blir stående i vervet inntil nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.
Hvis det foreligger særlig grunn, har et styremedlem rett til å tre til-bake før tjenestetiden er ute. Styret og den som har valgt vedkom-mende skal gis rimelig forhåndsvarsel.
Opphører vervet for et styremedlem før utløpet av tjenestetiden, og det ikke fins varamedlem, skal de øvrige styremedlemmene ta initiativet til at det blir valgt/oppnevnt et nytt styremedlem for resten av valg-perioden.

§ 8..STYRETS MYNDIGHET OG ANSVAR

 • Styret er museets øverste organ.
 • Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av museet.
 • Styret skal sørge for at museets formål ivaretas og at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 9..STYRETS SAKSBEHANDLING

Styremøter innkalles normalt med minst åtte dagers varsel. Møter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte, fortrinnsvis ved skriftlig innkalling med sakliste og utredninger fra administrasjonen.
Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. To eller flere styremedlemmer og direktøren kan også kre-ve bestemte saker styrebehandlet.
Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styreleder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.
Styreleder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling også av saker som behandles utenfor møte. To eller flere styremedlemmer og direktøren kan kreve møtebehandling.
Styrebehandling ledes av styreleder. Deltar verken styreleder eller nestleder, velger styret en leder for styrebehandlingen. Direktøren har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Andre tilsatte innkalles etter behov. Det vises i denne sammenheng til pkt. 9 i konsoli-deringsavtalen mellom Glomdalsmuseet og Stiftelsen Museumssenteret i Trysil/Engerdal.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal som et minimum angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Om styremedlem eller direktør ikke er enig i styrets beslutning, kan vedkommende kreve sin oppfatning innført i protokol-len. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har del-tatt i styrebehandlingen.
Saker som ikke er oppført på utsendt sakliste kan likevel styrebehand-les, når styreleder og et flertall i styret aksepterer det.

§ 10..VEDTAKSFØRHET

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlem-mene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem for-fall og det fins varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.

§ 11..AVSTEMNING

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stem-metallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.

§ 12..ANDRE ORGAN

Styret kan oppnevne et utvalg på tre personer som på museets vegne fører forhandlinger og tar beslutninger i lønns- og tariffspørsmål, tilset-tingssaker og andre personalpolitiske spørsmål. Utvalget skal bestå av to styremedlemmer og museets direktør.
Styret kan også oppnevne andre saksforberedende, rådgivende eller besluttende organer som fullt ut er underlagt styrets omgjørings- og instruksjonsmyndighet.
Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på medlemmer til styret, samt eventuell godtgjøring til styremedlemmer.

§ 13..DIREKTØREN ER DAGLIG LEDER

Styret ansetter direktør for museet.
Direktøren er faglig og administrativt ansvarlig for museet. Han står for den daglige ledelse av museet etter de retningslinjer og pålegg sty-ret og annen overordnet myndighet har gitt. Den daglige ledelse omfat-ter ikke saker som etter museets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
Direktøren skal sørge for at stiftelsens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrift, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. §

14..DIREKTØRENS MYNDIGHET OG ANSVAR

Direktøren deltar på styremøter med tale- og forslagsrett og har i sam-råd med styreleder det praktiske ansvar for innkalling til møter, produk-sjon og utsending av sakliste og saksutredninger samt protokoll-føring.

§ 15..INHABILITET

Et styremedlem eller en daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkom-mende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
Et styremedlem eller en daglig leder kan heller ikke delta i saksbe-handlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Første punktum er likevel ikke til hinder for at et styremedlem eller en daglig leder som har offentlig stilling eller verv, deltar i saks-behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som i det vesentlige gjelder bruken av midler som stiftelsen har fått stilt til rådighet fra det offentlige.

§ 16..REPRESENTASJON UTAD

Styret representerer i fellesskap museet utad. Styret kan delegere styreleder, andre styremedlemmer eller direktør fullmakt til å representere museet utad, hver for seg eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake en slik fullmakt.
Direktøren eller den han bemyndiger, representerer museet utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 17..OVERSKRIDELSE AV REPRESENTASJONSRETT

Har noen som representerer museet etter § 16 ved disposisjon på vegne av museet gått ut over sin myndighet, er disposisjonen ikke bindende for museet hvis det godtgjør at avtalemotparten forsto eller burde ha forstått at myndigheten ble overskredet og det ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende. §

18..GODTGJØRING

Eventuell godtgjøring til styremedlem eller annen tillitsvalgt skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller stil-lingen. Godtgjøring som er avtalt eller fastsatt i strid med første ledd, er ugyldig.

§ 19..TILSATTES REPRESENTASJONSRETT I STYRET

De ansatte har rett til en representant i styret etter avtale og lovverk, jfr. denne vedtekts § 5. De tilsatte bestemmer sjøl om valgperioden skal være et eller flere år, jfr. denne vedtekts § 7.

§ 20..GRUNNKAPITAL

Glomdalsmuseet har ved omdanningen til stiftelse en grunnkapital på 200.000 kroner.* )

* ) Fotnote til vedtektens § 20: Stiftelsesloven § 15 om grunnkapital i andre eiendeler enn penger fastslår følgende: Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven, kan ikke brukes som grunnkapital. En plikt til å utføre et arbeid eller en tjeneste for stiftelsen kan ikke i noe tilfelle brukes som grunnkapital. Eiendeler som skal brukes som grunnkapital, kan ikke settes til høyere verdi enn den virkelige verdi på dagen for åpningsbalansen.

§ 21..FORHØYELSE ELLER NEDSETTING AV STIFTELSESKAPITALEN

Beslutning om å forhøye eller nedsette grunnkapitalen treffes av styret. Styret kan ikke treffe slik beslutning uten at saken har vært forelagt ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller dersom det vil være i strid med museets formål, vedtekter eller forutsetninger for øvrig.
Beslutningen skal angi det beløpet grunnkapitalen skal forhøyes eller nedsettes med.
Grunnkapitalen kan forhøyes ved at:

a) annen egenkapital overføres til grunnkapitalen,
b) eiendeler som museet blir tilført ved testament, gave eller annen ensidig disposisjon, legges til grunnkapitalen. Dette gjelder likevel ikke hvis noe annet er bestemt eller klart forutsatt av den som har overført eiendelene.

Grunnkapitalen kan nedsettes for:
a) dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, eller
b) overføring til annen egenkapital.

Skal hele nedsettingsbeløpet brukes til dekning av tap etter annet ledd bokstav a, trer kapitalnedsettingen i kraft når meldingen etter tre-dje ledd er registrert. Skal det nedsatte beløp helt eller delvis brukes i samsvar med annet ledd bokstav b, skal kreditorene varsles før kapital-nedsettingen kan tre i kraft. Aksjeloven § 12-6 gjelder tilsvarende.
Beslutning om forhøyelse eller nedsetting av grunnkapitalen skal angi beløp og formål. Den skal meldes til Stiftelsesregisteret og Foretaks-registeret innen seks uker etter at den ble truffet. Er melding om beslut-ningen ikke gitt innen fristen, anses den som ikke truffet. Det vises for øvrig til stiftelsesloven.

§ 22..FORVALTNING AV MUSEETS KAPITAL

Museets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å ivareta museets formål. §

23..FORVALTNING AV MUSEETS GJENSTANDER OG EIENDOM

Museets gjenstander må ikke selges eller byttes bort uten at styret har vedtatt det med 2/3 flertall. Ingen av museets gjenstander må sendes ut av landet uten nødvendig godkjenning fra vedkommende offentlige myndighet. Museets eiendommer må ikke avhendes uten at det er inn-hentet uttalelse fra årsmøtet. §

24..LÅN OG SIKKERHET

Styremedlemmer, medlemmer av andre styrende organer og ansatte kan ikke ha lån eller få garantier eller annen sikkerhetsstillelse i museet.

§ 25..PLIKTER OVERFOR STIFTELSESTILSYNET OG FORETAKSREGISTERET

Museet, dets tillitsvalgte og tilsatte og museets revisor har plikt til å gi Stiftelsestilsynet de opplysninger og annen bistand som er nødvendig for at tilsynet skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter stiftelses-loven. Revisors taushetsplikt gjelder ikke i forhold til Stiftelsestilsynet.
Museet skal være registrert i Stiftelsesregisteret og Foretaksregisteret i samsvar med gjeldende regler.

§ 26..VARSLING OM REDUSERT EGENKAPITAL

Hvis det må antas at egenkapitalen i museet er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten ved museet, skal styret straks behandle saken og varsle Stiftelsestilsynet. Styret skal deretter innen rimelig tid gi en redegjørelse til Stiftelsestilsynet om behovet for tiltak og om hvilke tiltak som i tilfelle vil bli iverksatt.
Stiftelsestilsynet kan pålegge stiftelsen å gi nærmere underretning om gjennomføringen av tiltakene. Det samme gjelder hvis det må antas at museets egenkapital er blitt mindre enn en tredel av grunnkapitalen.

§ 27..VALG AV REVISOR mv.

Revisor velges av årsmøtet, jfr. vedtektenes § 3 litra f. Det vises ellers til stiftelsesloven § 43.
En av de deltakende kommuners revisjon eller fylkesrevisjonen kan velges som stiftelsens revisor.

§ 28..REVISORS PLIKTER

Stiftelsestilsynet kan kreve at revisor gjør nærmere rede for bestemte angitte forhold ved museet. Kopi av revisors brev med påpekninger som nevnt i revisorloven § 5-2 fjerde ledd skal fortløpende sendes til Stiftelsestilsynet.
I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om museet er forvaltet i samsvar med lov, museets formål og vedtektene for øvrig.
Dersom styremedlemmer eller ansatte ved museet oppretter, eller nærstående til noen av disse, har mottatt lån eller annen ytelse fra museet, skal revisor attestere at ytelsen er i samsvar med lov, forskrifter og museets formål.

§ 29..ERSTATNINGSANSVAR

Museet kan kreve at fungerende styremedlem, medlem av andre sty-rende organer, direktør eller revisor erstatter tap som de forsettlig eller uaktsomt har voldt museet under utførelsen av sine oppgaver.
Erstatningsansvar etter denne paragrafen kan lempes etter skades-erstatningsloven § 5-2.

§ 30..BESLUTNING OM Å FREMME KRAV PÅ VEGNE AV STIFTELSEN

Styret avgjør om det skal fremmes erstatningskrav på vegne av stif-telsen mot dem som er nevnt i § 29.
Hvis erstatningskravet gjelder én eller flere styremedlemmer, avgjør de øvrige styremedlemmene om kravet skal fremmes. Gjelder kravet samtlige styremedlemmer eller så mange styremedlemmer at styret ikke er vedtaksført kan krav fremmes av årsmøtet.
Stiftelsestilsynet kan under enhver omstendighet fremme erstat-ningskrav mot styrets medlemmer på vegne av museet.

§ 31..STRAFF

Stifter, styremedlem, medlem av andre styrende organer, direktør og revisor som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av stiftelsesloven, kan etter samme lovs § 58 straffes med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel i inntil ett år. Medvirkning straffes på samme måte.
Ledende ansatt som er tildelt myndighet til å treffe beslutning på vegne av museet innenfor avgrensede saksområder, og som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av stiftelses-loven under utøvelsen av sin myndighet, straffes med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel i inntil ett år.
Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av stiftelsesloven regnes som forseelse. Det vises for øvrig til stiftelsesloven § 58.

§ 32..GRANSKNING

Stiftelsestilsynet kan beslutte å granske opprettelsen av museet som stiftelse, driften av det eller nærmere angitte forhold ved forvaltningen eller regnskapene. Stiftelsestilsynet skal gi museet eller i tilfelle den som granskingen ellers vil omfatte, anledning til å uttale seg før avgjø-relse treffes.
Stiftelsestilsynet kan gjennomføre gransking sjøl eller oppnevne en eller flere granskere til å gjennomføre gransking på vegne av sine vegne. Museets ledelse skal sørge for at Stiftelsestilsynet, eventuelt granskeren, gis anledning til å foreta nødvendige undersøkelser, og at de gis nødvendige opplysninger eller annen bistand. Det vises for øvrig til stiftelsesloven § 59.

§ 33..VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer skal bekjentgjøres for alle stiftere minst fire uker før årsmøtet og drøftes av årsmøtet, før de kan vedtas av styret med minst 2/3 flertall. §

34..OMDANNING,SAMMENSLÅING,DELING ELLER OPPHEVING

Eventuell omdanning, sammenslåing, deling eller oppheving av Stiftelsen Glomdalsmuseet skal skje i samsvar med §§ 45 – 54 i stiftel-sesloven.
I tilfelle museet nedlegges, blir museets samlinger og antikvariske bygninger å disponere i samråd med vedkommende departement.


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design