Om senteret


Våre tilbud
Referater
Kontakt
Linker

 

 

Om senteret

Prosjektbeskrivelse

Snarveier til: bakgrunn, prosjektets effektmål, prosjektets objektmål, senteres rolle og innhold, prosjektorganisasjon, varighet, evaluering, prosjektaktiviteter, milepælplan, økonomi og finansieringsplan.

Bakgrunn:

Opprettelse av flerkulturelt kunnskaps- og kompetanse senter er et tiltak fra handlingsplanen Utfordringer i det flerkulturelle Hedmark som ble vedtatt av Fylkestinget i møte 22.09.98, sak 0115/98.

Tiltaket ble nærmere utredet i løpet av høst 2001 og vår 2002, og Fylkestinget fattet i sitt møte 18.06.2002, sak 0035/02, følgende vedtak:

 1. Fylkestinget vedtar iverksettelse av et prosjekt med sikte på opprettelsen av flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter.
 2. Prosjektet lokaliseres og organiseres som en integrert del av Glomdalsmuseet i Elverum, 2003.
 3. Gjennomføring av prosjektet er avhengig av ekstern finansiering og at økonomiplanen gir rom for prosjektet.
 4. Utlendingsdirektoratet og Norsk Utvandrermuseum inviteres til samarbeid om prosjektet.

Prosjektets effektmål:

 • Hovedhensikten med opprettelsen av flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter er å arbeide for å styrke kompetanse/ kunnskap hos ulike profesjonsytere/ yrkesgrupper og interessenter innenfor majoritet - minoritet fagområder.
 • Styrking av gjensidig respekt og toleranse, samt fremme forståelse og samhandling mellom majoriteten og de ulike etniske minoriteter er et annet mål.
 • Oppbygging av barn og ungdoms bedømmelseskraft og handlingsferdighet i et multikulturelt samfunn og internasjonale samhandlingssituasjoner.
 • Systematisering og institusjonalisering av dokumentasjonsarbeidet, formidling av fakta og kunnskaper om kulturelt mangfold.

Prosjektets objektmål:

Prosjektet skal bygge opp/ opprette et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter med definerte innhold og funksjon. Senterets funksjon skal utprøves og videreutvikles med sikte på opprettelsen av senteret som et permanent og integrert del av Glomdalsmuseet.

Senterets rolle og innhold:

Senterets hovedrolle er kompetansebygging og formidling av fakta, kunnskaper gjennom litteratur, dokumenter og annet materiale med både historisk- og samtidsperspektiv.

Innsamling, bevaring og formidling av erfaringer og overføringsverdier fra ulike forskning og metoder, prosjekter og aktiviteter innenfor flerkulturell forståelse, antirasistisk arbeid og generelt norsk innvandrings- og integreringspolitikk, særlig kommunalt integreringsarbeid, vil være et av satsingsområdene for senteret. Senteret skal ha en støttefunksjon for kommunene i fylket, og som en ressursbank for ulike profesjonsutøvere.

Et helhetlig perspektiv hvor formidling av kunnskaper vil inkludere nasjonale minoriteter, samisk kultur og etnisk minoriteter, vil være et viktig perspektiv som kan underbygge en unik institusjon som brukes også av forskermiljøer.

Senteret skal gjennom sitt arbeid legge vekt på kompetanseutviklingsperspektivet knyttet til flerkulturalitet og samle inn, bevare og formidle dokumenter og materiale som belyser ulike kulturformer og tradisjoner i dagens multikulturelle Norge og Hedmark.
Det skal legges vekt på senterets formidlingsfunksjon med et historisk og spesielt samtids- og framtidsperspektiv med tanke på deltakelse og integrasjon.

For å fremme samhandling, styrke gjensidig toleranse og forståelse, samt formidling av informasjon, kunnskap og dokumentasjon forutsettes at flerkulturelt senter skal legge vekt på følgende innhold :

 • Senteret skal fungere som et kompetansesenter der kompetanse- og kunnskapsutvikling innen for flerkulturalitet og etnisitet blir vektlagt. Gjennom ulike fagaktiviteter skal senteret legge vekt på kompetansebygging i flerkulturell forståelse.
 • Senteret skal fungere som et møteplass for hedmarkinger med majoritets- og minoritetsbakgrunn for å fremme samhandling.
 • Formidling av kunnskap ved å opprette fast utstilling, kunstutstillinger, kunstnerisk aktivitet (teater, konserter).
 • Formidling av fakta og kunnskap til brukere i ulike kommuner. Senteret bør være i stand til å arrangere vandreutstillinger/ aktiviteter også i ande områder av fylket. Utstillingene kan også belyse ulike utfordringer for det norske samfunnet og måter å takle det på.
 • Nettverksoppbygging, koordinering av aktiviteter og formidling av erfaringer/ overføringsverdier på feltet, betraktes som en viktig funksjon for senteret.
 • Samling, bevaring og formidling av erfaringer og overføringsverdier fra arbeidsfeltet.
 • Samling og formidling av informasjon om aktiviteter ved bruk av EDB, som er i gang.
 • Fremme samarbeid mellom ulike aktører på feltet, særlig musene, bibliotekene og Høgskolen i Hedmark, med hensyn til videreutvikling og bedre bruk av senteret. Ideen om et forskningssenter bør vokse fram i samarbeid mellom museene, høgskolen og ev. andre aktører.
 • Senterets aktiviteter og formidlingsarbeid skal henvende seg spesielt til barn og unge. Skolene og barnehagene i fylket betraktes derfor som viktige arena for ulike aktiviteter og utstillinger.

Det er naturlig å se moderne innvandring i sammenheng med nasjonale minoriteter og migrasjonshistoriske perspektiver. Formidling av kunnskap om innvandring/ utvandring og ulike nasjonale minoriteter samt samisk kultur, betraktes som et viktig tiltak for å styrke kunnskapen om kulturelt mangfold.
Når et historisk perspektiv skal brukes for å fremme toleranse og forståelse, bør det også være sentralt å skape bevissthet om Hedmarks flerkulturelle røtter, hvem som var gårsdagens hedmarkinger, hvem som er hedmarkingene i dag, og hvem som er morgendagens hedmarkinger.

Prosjektorganisasjon:

Prosjektet eies av Hedmark fylkeskommune, og fylkessjef for kultur og kompetanse betraktes som prosjektansvarlig.

Prosjektet skal ha egen tverrsektoriell styringsgruppe, som vil ha ansvaret for styring og justering av prosjektet. Styringsgruppe vil bestå av representanter fra følgende organisasjoner/ institusjoner:

Hedmark fylkeskommune, Randi Langøigjelten
Høgskolen i Hedmark, Thor Ola Engen
Statens Utdanningskontor i Hedmark, Turid Kårhus Stengel
Glomdalsmuseet, Jan Hoff Jørgensen

En prosjektgruppa bestående av følgende representanter skal ha det operative ansvaret for prosjektet: Prosjektets behov for kompetanse/ erfaringer danner grunnlag for sammensettingen av prosjektgruppa.

Elverum videregående skole, Jan Halvorsen
Glomdalsmuseet, Tore Lahn
Innvandrerrådet i Hedmark, Sadegh Fard
Norsk Utvandrermuseum, Knut Djupedal
Fagerlund skole, Ringsaker, Lise Holland
Høgskolen i Hedmark, Tove Skaug

Det administrative ansvaret legges til Hedmark fylkeskommune, mens Glomdalsmuseet skal har faglige ansvaret for prosjektet.
Prosjektet ledes av fylkeskommunens interne ressurser, og det settes 35% av stillingskapasiteten til MPO til dette i prosjektperioden.

En prosjektmedarbeiderstilling i størrelse av inntil 100% opprettes for et år med mulighet for forlengelse i prosjektperioden. Glomdalsmuseet får det arbeidsgiveransvaret for prosjektet, mens Hedmark fylkeskommunen har ansvaret for lønnsutgifter.

Utlendingsdirektoratet har av prinsipielle grunner valgt å ikke delta verken i styringsgruppe eller prosjektgruppe. Men det forutsettes at UDI blir orientert om prosjektets ulike faser og aktiviteter. Prosjektlederen skal derfor fungere som kontaktperson i denne sammenheng og både statusrapporter og referat fra styringsgruppa skal sendes til UDI, integreringsavdeling.

Varighet:

Prosjektet har en varighet i 3 år.
Startsdato: høst 2002
Sluttdato: høst 2005

Evaluering:

Evaluerings- og prosjektrapport, og eventuelt forslag til varig framdrift, skal legges fram til politisk behandling høst 2005.

Prosjektaktiviteter:

 • Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenteret skal åpnes offisielt fredag den 21.03. 2003. I denne forbindelse skal arrangeres en utstilling, og en fagkonferanse med hovedtema "utfordringer i det flerkulturelle Norge".
 • Dokumentasjonsarbeid, dvs. innsamling, bevaring og bearbeiding av fakta, litteratur, forskningsrapporter, prosjektrapporter, undersøkelsesrapporter etc. som har bevarings- og formidlingsverdier.
 • Utvikling av hjemmeside for sentret i samarbeid med Glomdalsmuseet.
 • Utvikling og gjennomføring av planer for kompetanseutvikling, kurser og utvikling av møteplasser der ulike emner innenfor majoritets- minoritets temaområder drøftes.
 • Utvikling av faste og vandrende utstillinger.

Milepælplan:


Aktivitet Tidsperspektiv Ansvarlig
Nettverksoppbygging med aktuelle samarbeidsparter og museer Igangsettes innen november 2002 MPO - JHJ prosjekt-medarbeider
Opprettelse av en prosjektmedarbeiderstilling inntil 100% Stillingen skal tiltre innen 01.03.2003 MPO - JHJ prosjekt-medarbeider
Innsamlings- og dokumentasjonsarbeid November 2002 MPO prosjekt-medarbeider
Åpning av flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Fredag 21.03.2003 JHJ - MPO prosjekt-medarbeider
Utvikling av planer for utstilling og fagaktiviteter 15.06.2003 MPO - JHJ prosjekt-medarbeider
Møte for styringsgruppa, og statusrapport 2 ordinære møter pr. år i prosjektperioden MPO prosjekt-medarbeider
Møte for prosjektgruppe 3 ordinære møter pr. år i prosjektperioden MPO

Økonomi

Prosjektet har et estimert kostnadsramme på kr. 1.950.000,- fordelt i prosjektperioden etter følgende plan (i 1000 kr.):

Tiltak
2002
2003
2004
2005
Sum tiltak
1/1 stilling inkludert avgifter
105
420
420
315
1.260
Innsamling og dokumentasjon
50
100
100
50
300
Kompetanseutvikling og kursvirksomhet
30
60
60
50
200
Administrasjons-utgifter og utstyr
40
60
50
40
190
Periodisk kostnader
225
640
630
455
1.950

Finansieringsplan:

(i 1000 kr.)

Finansieringskilde
2003
2003
2004
2005
Sum pr. bidragsyter
Foreslått vedtatt i økonomiplan
-
400
400
400
1.200
Utlendings-direktoratet (søkes)
250
250
250
-
750
Sum
250
650
650
400
1.950

 


www.glomdal.museum.no © Glomdalsmuseet


Kart og veibeskrivelse. Design: Spindelvev web-design